dokumenty

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr IX/85/2015 z dnia 29.06.2015 w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach”.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr X/154/2015 z dnia 31.08.2015 w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Wojkowice nr IX.85.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach”.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr X/152/2015 z dnia 31.08.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Wojkowice.


WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY WOJKOWICE NA LATA 2015-2022


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXIX.371.2017 z dnia 20.02.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wojkowice.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Wojkowice od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XXIX.372.2017 z dnia 20.02.2017 w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XIII.188.2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Wojkowice.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice.

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków